รายชื่อโรงพยาบาล

รายชื่อโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงราย

ชื่อโรงพยาบาล อำเภอ เบอร์โทร
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เมือง 053-711300, 053-713044, 053-713046-7
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เมือง 053-717649-5
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เมือง 053-910999
  • สายด่วนอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เมือง 053-700200
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เมือง 053-715830-9
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เวียงชัย 053-768750-4
โรงพยาบาลแม่จัน แม่จัน 053-771056, 053-660831, 053-660961
โรงพยาบาลแม่สาย แม่สาย 053-731300-1
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 053-765402
โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงแสน 053-777017
โรงพยาบาลพาน พาน 053-721345
โรงพยาบาลพญาเม็งราย พญาเม็งราย 053-799033
โรงพยาบาลเทิง เทิง 053-795259
โรงพยาบาลขุนตาล ขุนตาล 053-606220-2
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงของ 053-791751-2, 053-791007
โรงพยาบาลเวียงแก่น เวียงแก่น 053-608146151
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง 053-953137-9
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า 053-781343, 053-648815
โรงพยาบาลแม่สรวย แม่สรวย 053-786178, 053-786017

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.